Page 9 - SegonLlibre
P. 9

Departament de Matemàtiques                            Pàg. 7
         MatVall                                      Polinomis
         2n Cicle de Secundària

           Per poder trobar les arrels d’un polinomi, podem repetir l’anterior procés amb el quocient de la
           divisió.              Exemple: Si           , les arrels de   són x=2, x=-1 i x=3 ja que:
                         1   - 4    1    6

                     2        2   -4   -6
                         1    -2   -3    0

                     -1       -1    3

                         1    -3    0

                      3       3

                         1    0


           Propietat de les arrels racionals d’un polinomi              Les possibles arrels racionals del polinomi

              són de la forma:

              Exemple:


                  Si            , les possibles arrels racionals de   són de la

                  forma:

                  És possible que cap dels anteriors números siga arrel del polinomi; però, si   té
                  alguna arrel racional, serà un dels valors anteriors.
              Per calcular les arrels racionals d’un polinomi ens basarem en aquesta propietat anterior i
              en la regla de Ruffini.

              També podem calcular les arrels d’un polinomi   resolent l’equació     , ja que
              els valors que volem calcular fan que el valor numèric del polinomi siga 0.
              Generalment, per calcular les arrels d’un polinomi de primer o segon grau, es resol
              l’equació     . Si el grau  és superior a dos, s’inicia el procés aplicant la regla de
              Ruffini i, a continuació, resolent l’equació que resulta d’igualar l’últim quocient a 0.


              Si


                  1   - 4    5   -2

              1        1   -3    2
                                 Si una arrel està dues vegades, es diu que l’arrel és doble. Si
                  1    -3    2    0   apareix tres vegades, es diu arrel triple, i així successivament.
                                 En aquest exemple, x=1 és una arrel doble.
                                                          P(x) Polinomis
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14