Page 8 - SegonLlibre
P. 8

Departament de Matemàtiques                            Pàg. 6
         MatVall                                      Polinomis
         2n Cicle de Secundària

        Valor numèric d’un polinomi en


           Donat el polinomi    P(x), anomenem valor numèric de   en    al valor   .

           Exemple:              Si            , el valor numèric de   en    és:           Regla de Ruffini per calcular el valor numèric d’un polinomi en x=a


              Si            , el valor numèric de   en    és:
                            4   - 2    1   -5

                         -2       -8   20   -42

                            4   -10   21   -47           De les propietats anteriors es desprén el següent teorema:


        Teorema del residu: El residu de la divisió de   per     és   .

           Demostració:

            En dividir   entre    , tindrem


            Si calculem   :        Arrel o zero d’un polinomi


           Donat el polinomi    P(x), direm que    és arrel o zero de           Exemple: Si                 és una arrel de   ja que


           Regla de Ruffini per calcular les arrels d’un polinomi

              Es tracta de buscar aquells valors    que fan              Si            , una arrel de   és x=1 ja que:
                            4   - 2    3   -5

                         1        4    2    5

                            4    2   5    0


                                                          P(x) Polinomis
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13