Page 7 - SegonLlibre
P. 7

Departament de Matemàtiques                            Pàg. 5
         MatVall                                      Polinomis
         2n Cicle de Secundària

           Divisió de polinomis


              Siguen    P(x) i    P(x) on                     P(x)
              de forma que

              Per dividir dos polinomis es procedeix de la següent forma (divisió euclídea):
               dividend                          divisor                                      quocient                              residu           Divisió d’un polinomi per    . Regla de Ruffini

              Per dividir un polinomi    P(x) per     on   , podem aplicar la regla de

              Ruffini que ens dóna el quocient i el residu de la divisió de   entre    .

              Exemple pràctic              Si volem calcular el quocient i el residu de la divisió
              procedirem de la següent forma:


                            1   - 3    0   2  -4
                                  +
                         2       2   -2   -4   -4


                            1   -1   -2  -2   -8

                  El quocient de la divisió és
                  El residu de la divisió és                                                          P(x) Polinomis
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12