Page 10 - SegonLlibre
P. 10

Departament de Matemàtiques                            Pàg. 8
         MatVall                                      Polinomis
         2n Cicle de Secundària

        Divisió exacta. Polinomis divisibles

        Teorema del residu (ampliació)


              De les propietats anteriors es desprén la següent versió del teorema del residu:


        Factorització

           El procés de factorització d’un polinomi consisteix a expressar-lo com producte de polinomis.           Exemple:
           Per factoritzar un polinomi:              Factor comú Sempre que es puga traurem factor comú:
              Igualtats notables Recordem les igualtats:
                  Binomi al quadrat
                  Suma per diferència


                         (a+b)·(a-b)
                  Binomi al cub              Arrels del polinomi                  Exemple:   Si            , una arrel de   és x=1 ja que:
                         4   - 2    3   -5

                     1        4    2    5


                         4    2   5    0
              Exercici: Factoritzeu el polinomi


                                   Factor comú

                                   x=1 és arrel del polinomi. Factor
                                    Suma per diferència. Factors                                                          P(x) Polinomis
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15